Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматы Баткен, Кочкор филиалдарынын жер кадастры жана каттоо бөлүмдөрүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

  • Рубрика записи:Вакансии

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба  министрлигине  караштуу  Жер ресурстары кызматы Баткен, Кочкор филиалдарынын жер кадастры жана каттоо бөлүмдөрүнүн башчысы бош кызмат  ордун ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

 Филиалдын директорунун кызматын ээлөө үчүн төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

Кесиптик билимдин деңгээли:
-багыттары боюнча жогорку билими: геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, юриспруденция, мүлктү башкаруу.
Иш стажы жана эмгек стажы:
-жерге жайгаштыруу жана жер кадастры, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо тутумунда иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
Кесиптик компететтүүлүк:
Билими:

Төмөнкүченемдикукуктукактыларменеништейбилүүсү зарыл:

– КыргызРеспубликасынынКонституциясын;

– КыргызРеспубликасындаишкагаздарынжүргүзүүбоюнчатиптүүнускамасын (КРӨнүн 20.03.2020-ж. №120 токтому);

-КыргызРеспубликасынынЖеркодекси, КыргызРеспубликасынынЖеркодексинколдонуугакиргизүүжөнүндөмыйзамы (02.06.1999-ж. №46);

– Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси;

– Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси;

– Жер участокторуна болгон укукту күбөлөндүрүүчү документтерди тариздөө жана берүү тартиби тууралуу жобо (КРӨнүн 08.12.2010-ж. Токтому №311);

– Жерди мамлекеттик эсепке алуу (жер кадастры) жөнүндө жобо (КРӨнүн 17.03.2014- ж. № 137 токтому);

– Кыргыз Республикасынын Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамы (22.12.1998-ж. № 153);

– Кыймылсыз мүлккө укуктарды, укуктарга  чектөөлөрдү жана аны менен болгон

бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо эрежелери (КРӨнүн 15.02.2011-ж. № 49 токтому);

– КыргызРеспубликасынынАдминистративдикиштиннегиздерижанаадминистративдикжол-жоболоржөнүндөмыйзамы (31.07.2015-ж. №210);

– КыргызРеспубликасынынЖеручастокторункоторуу (трансформациялоо) жөнүндөмыйзамы (15.07.2013-ж. №145);

– КыргызРеспубликасынынСугатайдоожерлеринжарактуужерлердин башка категорияларынажанатүрлөрүнөкоторууга (трансформациялоого) мораторий киргизүүжөнүндөмыйзамы (31.07.2009-ж. №257);

– Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамы (20.07.2009-ж. №241);

– Кыргыз Республикасынын Жер-укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамы (01.04.2022-ж. №21);

– Кыргыз Республикасынын Токой жерлеринин, Суу жерлеринин, Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлеринин,Жер казынасын пайдалануу боюнча, Архитектура жана шаар куруу боюнча, Жайыттар жөнүндө, Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен бекитилген Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн, Мамлекеттик жана муниципалдык менчикте турган кыймылсыз мүлктөрдү берүүнүн тартиптери;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-январындагы № 1 “Айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруунун наркынын ченемдерин бекитүү жана алардын ордун толтуруу тартибинде келип түшкөн каражаттарды пайдалануу жөнүндө” токтому;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-мартындагы № 169 токтому менен бекитилген “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) тартиби жөнүндө” убактылуу жобосу;

– КыргызРеспубликасынынПрезидентининАдминистрациясынын 2021-жылдын 26-октябрындагы № 571 ТескемесимененбекитилгенКыргызРеспубликасынынПрезидентининАдминистрациясындадокументтерменеништөөРегламенти;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын                                      6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын Жобосу;

– КыргызРеспубликасынынкыймылсызмүлккөукуктаржанаанымененболгон

бүтүмдөрдүмамлекеттиккаттооишмердигинжөнгөсалганмыйзамактыларын;

– Жарандык, эмгек, каржымыйзамдарын, административдикукук, салыкмыйзамдарын;

– ченемдикукуктукактылардыиштепчыгуупроцедураларын;

– эмгек, өндүрүшжанабашкаруунууюштуруунегиздерин;

– эсептепчыгуу, коммуникация жанабайланышкаражаттарын;

– эмгеккоргооэрежелеримененченемдерин.

Чеберчилиги:

– жетекчининшыктарына, аналитикалыкжөндөмдөргөээболуу;

– иштиналдыңкыбагыттарынаныктоожанастратегиялыкпландардыиштепчыгуу;

– анализдөө, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг;

– ыкчамчечимкабылалуужанаалардынкесепеттериүчүнжоопкерлик;

– кызыкчылыктардынкагылышынаалыпкелгенкөйгөйлүүкырдаалдардыөзубагында

аныктоожаначечүү;

– кыйынчылыктардычечүүүчүнинновациялыкыкмалардыколдонуумүмкүндүктөрүн

табуу;

Жөндөмдөрү:

– аналитикалыкжанастратегиялыкдокументтердииштепчыгуу;

– маалыматтыталдоо, системалаштыруужанажалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– картографияныннегиздеринбилүү;

– топографиялыкжанагеодезиялыкиштердиннегиздеринбилүү жана аны картография материалдарына колдонуу;

– административдик иштер боюнча жол-жоболорду билүү;

– маалыматтык технологиялардын негиздерин билүү;

– конфликттик кырдаалды жөнгө салуу;

– маалыматбазаларыменеништөө;

– презентациялардыдаярдоо;

– кызматтыкубакыттырационалдуупайдалануу;

– компьютердикжанауюштуруутехникасын, зарыл болгонпрограммалыкпродуктулардыколдонобилүү.

Тилдердибилүүсү:

– кызматтыкмилдеттеринаткарууүчүнмамлекеттикжана зарыл болгонөлчөмдөрасмийтилдердибилүү.

Компьютердеиштейбилүүсү:

– MS/Office;

– электрондукпочтаныколдонуу;

– маалыматбазаларыменеништөөшыктары.

– АМТ Infodocs (ЭИЖ)

Жеке сапаттары:

– чынчылдык;

– калыстык;

– жоопкерчиликтүүлүк;

– тартиптүүлүк;

– аткаруучулук;

– тырышчаактык;

– демилгелүүлүк;

– натыйжалуулук;

– жүктөлгөн милдеттерди чечүүгө чыгармачылык менен мамиле кылуу.

Негизгижүрүм –турумкомпетенциялары
– инновациягабасымжасоо;

– командалыкиш;

– натыйжагабагыталуу;

– аналитикалык ой жүгүртүү;

– стратегиялыкиштер;

– кесипкөйөнүгүү;

– ийкемдүүлүк;

– лидерликсапатжанабашкалардынөнүгүүсүнөкөмөккөрсөтүү;

– маданияттараралык компетенция.

           Жоюлган жана/же жоюлбаган  соттуулугу бар, жазык куугунтугу уланып жаткан жана/же токтотулган жана/же шектенүүсү бар  адамдар директордун кызмат ордуна дайындалышы мүмкүн эмес.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкүлөрдү тапшыруу керек:

–  жеке арыз, жеке курамдын өздүк иши, резюме, өмүр баяны (маалымат- соттуулугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен); мед. справка №086; 3×4 сүрөт – 3 даана;

– паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы сынакка келгенден кийин көрсөтүлөт);

–  кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган зарыл документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө, нотариус же персонал менен иштөө башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) иштеген жериндеги кызматтар).

Сынакка катышуу үчүн документтер 2024-жылдын 6-февралынан баштап 2024-жылдын 19-февралын кошо алуу менен Бишкек шаары, Орозбеков көч., 44 дарегине, 320/1-иш бөлмөсүнө саат 17: 00го чейин, тапшырылышы керек.